ابزارهای کاربردی آینده پژوهی

مقدمه بشر از گذشته به دنبال این بوده است که بتواند آینده خود را گمانه‌زنی و پیش‌بینی کند. از نیمه دوم سده بیستم فعالیت پیش‌بینی به صورت منظم‌تر ودقیق‌تری انجام شد. انسانها ابزارهای فراوانی به منظور بررسی آینده دراز مدت و چگونگی تأثیر گذاری احتمالی اقدام های خود بر آن ابداع کرده‌اند. داستان‌پردازی...

ادامه ...

ابزارهای تفکر استراتژیک

مقدمه همانگونه سازمان ها پس از تدوین و فرموله کردن استراتژی های خود، چهت پیاده سازی و اجرای  استراتژی ها نیازمند ابزارهای قدرتمندی چون BSCمی باشند در مقوله تفکر استراتژیک نیز سازمان ها برای اجرایی کردن و پیاده سازی الگوها و فرامین تفکر استراتژیک نیازمند ابزارهای کارآمد و اثربخش می باشند. در واقع فرامین...

ادامه ...

الگوهای تفکر استراتژیک

مقدمه تفکر استراتژیک جزء مکاتب توصیفی استراتژی است و بدین لحاظ به جای رویه ها و متدولوژی های تجویزی، الگوهای توصیف کننده چگونگی رویکرد را توصیه را ارائه می کنند. برای تفکر استراتژیک الگوهای متعددی ارائه شده است. در تمام الگوهای تفکر استراتژیک این مفهوم که یادگیری از محیط درونمایه اصلی شکل گیری تفکر...

ادامه ...

فرمان های تفکر استراتژیک

مقدمه فرامین تفکر استراتژیک شیوه نگرش استراتژیک مدیران را تغییر داده و آنها را در مسیر هوشیارانه ای برای پاسخگویی به مسائل سازمان و محیط قرار می دهد. در این محیط مدیران با طیفی از توانمندی های ادراکی و بصیرت از یکدیگر متمایز می شوند. براین اساس فرمان های تفکر استراتژیک منجر به بازآفرینی باورها،...

ادامه ...

تفکر استراتژیک یا برنامه ریزی استراتژیک کدام یک؟

از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان تفکر و برنامه ریزی استراتژیک می توانند در کنار هم نقش مکمل داشته باشند. در این رویکرد «تفکر استراتژیک چشم انداز می آفریند و برای تبیین و پیاده سازی آن از ابزار برنامه ریزی استراتژیک استفاده می شود». هنری مینتزبرگ «متفکران» را از «برنامه ریزان» استراتژیک جدا می داند. وی...

ادامه ...

اصول رهبری تغییر

اصول رهبری تغییر

ادامه ...