رویکرد موضوعات استراتژیک

مقدمه بر اساس باورهای عمومی رایج در میان افراد و سازمان ها، استراتژی تنها در محیط های رقابتی معنا و مفهوم دارد و این به معنی این است که استراتژی در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی منشاء اثر نداشته و غیرکابردی است. با وجودیکه خواستگاه استراتژی رقابت است اما می توان اذعان داشت که حتی در سازمان های دولتی و...

ادامه ...