رویکردهای تبیین بنیاد استراتژیک

مقدمه   سازمان ها برای تحقق اهداف و کسب موفقیت نیازمند تصویری روشن از آینده خود می باشند، تصویری که جهت گیری های آتی سازمان را به وضوح معین نماید . یک سازمان‌ نیز مانند افراد آرزویی برای آینده دارند که به آن چشم‌انداز می‌گویند. این نوشتار با تمرکز بر رکن چشم انداز به عنوان یکی از مولفه های بنیاد...

ادامه ...

تبیین جایگاه ماموریت و چشم انداز در فرایند برنامه ریزی استراتژیک

مقدمه صاحب نظران مدیریت چارچوب های مختلفی را در حوزه های برنامه ریزی استراتژیک ارائه نموده اند که با وجود شباهت های مفهومی، تفاوت های قابل توجهی در جزییات فرایند و ترتیب مراحل در بین آنها وجود دارد که یکی از این تفاوت ها مربوط به جایگاه دو رکن ماموریت و چشم انداز می باشد. در نظرات موجود بر سر اینکه در...

ادامه ...

مفهوم ماموریت سازمانی

مفهوم ماموریت سازمانی                                  ماموریت یک سازمان فلسفه وجودی و چرایی فعالیت آن است. هرسازمانی در پاسخ به یک سری نیاز ایجاد می شود و هدف آن رفع آن نیاز می باشد بنابراین قبل از هر اقدام باید مشخص شود چه نیازهایی منجر به تشکیل سازمان گردیده است! دراکر می گوید طرح این پرسش«فعالیت...

ادامه ...

مفهوم ارزش های سازمانی

مقدمه ارزش‌های سازمانی می‌توانند به عنوان مبنایی مورد استفاده قرارگیرند که براساس آنها سیاست‌ها را تدوین‌کرد. حتی می‌توان با تکیه بر آنها، شیوه رفتار روزانه کارکنان و مبنای تصمیم گیری‌ها در محل کار را مشخص‌نمود. سازمان‌ها می‌بایست به هنگام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، ارزش‌های محوری مشخص شده خود...

ادامه ...

چشم انداز

مقدمه سازمان ها برای تحقق اهداف و کسب موفقیت نیازمند تصویری روشن از آینده خود می باشند، تصویری که جهت گیری های آتی سازمان را به وضوح معین نماید . یک سازمان‌ نیز مانند افراد آرزویی برای آینده دارند که به آن چشم‌انداز می‌گویند. این نوشتار با تمرکز بر رکن چشم انداز به عنوان یکی از مولفه های بنیاد...

ادامه ...

رویکرد موضوعات استراتژیک

مقدمه بر اساس باورهای عمومی رایج در میان افراد و سازمان ها، استراتژی تنها در محیط های رقابتی معنا و مفهوم دارد و این به معنی این است که استراتژی در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی منشاء اثر نداشته و غیرکابردی است. با وجودیکه خواستگاه استراتژی رقابت است اما می توان اذعان داشت که حتی در سازمان های دولتی و...

ادامه ...