سیستم ارزیابی عملکرد- طراحی معیارها

مقدمه اولین گام در فرایند طراحی سیستم ارزیابی عملکرد، طراحی معیارهاست. منظور از طراحی، انتخاب معیار و تعریف سنجه ها و زیرمعیارهاست. اصول و محدودیت هایی در مورد طراحی معیارها وجود دارد که در این نوشتار به آنها می پردازیم. در ادامه قالبی برای تعریف یک معیار مناسب معرفی می گردد و در نهایت مفهوم شناسنامه...

ادامه ...

سیستم ارزیابی عملکرد- چارچوبهای رویه ای

مقدمه طراحی و تدوین معیارها و شاخص ها در سیستم های ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس همواره رویه ای که مشخص نماید که این معیارها چگونه طراحی می گردند نیازمند است. چارچوب های رویه ای، فرایند پیاده سازی طراحی معیارهای سیستم های ارزیابی عملکرد در سازمان ها را مشخص می نمایند. در واقع...

ادامه ...

پیاده سازی چرخه مدیریت عملکرد

مقدمه پس از طراحی و تدوین معیارها و شاخص ها، لازم است که این معیارها اجرایی شوند. شیوه های متفاوتی برای اجرایی نمودن شاخص ها موجود می باشد. در متا مدل پوینت ۳  از چرخه پیشنهادی اریکسون(Eckerson) جهت اجرایی نمودن معیارها و شاخص ها استفاده شده است. که در این نوشتار به معرفی چارچوب این چرخه می پردازیم. ...YOU MUST LOGIN...

ادامه ...

طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت عملکرد

مقدمه بزرگترین چالش در فرایند برنامه ریزی و ساخت سیستم ارزیابی عملکرد، فاز پیاده سازی آن باشد. این فاز مملو از چالش ها، درد سرها و مشکلات است. البته هیچ روش خاصی به عنوان «بهترین روش» برای فرایند پیاده سازی وجود ندارد. در این نوشتار یک فرایند ۸ مرحله ای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد به تفصیل...

ادامه ...

سیستم های ارزیابی عملکرد-چارچوبهای ساختاری

مقدمه چارچوب اندازه‌گیری عملکرد مجموعه‌ای‌ست از اجزاء که در یک ساختار منظم، سازمان‌ها را در ساخت سیستم اندازه‌گیری عملکرد کمک می‌کند. این چارچوب‌ها محدوده‌های سازمان و عملکرد کلیدی آن را مشخص می‌کنند، ابعاد عملکردی را تعیین می‌کنند و ارتباط بین این ابعاد را مشخص می‌نمایند. چارچوبهای ساختاری،...

ادامه ...

سیستم ارزیابی عملکرد -چارچوب های بازنگری

مقدمه در محیط‌های رقابتی و در حال تغییر، بازبینی مستمر سیستم ارزیابی عملکرد اجتناب‌ناپذیر است. سیستمهای مدیریت عملکرد به این دلیل باید مورد بازنگری قرار گیرند که سنجه های عملکردی که در یک لحظه از زمان کارا و مناسب هستند در لحظه ای دیگر ممکن است تکراری و نا مرتبط باشند . این موضوع بویژه در مورد سازمان...

ادامه ...