تست معیارها و شاخص های عملکردی سازمان (آزمون ده گانه تست معیارها)

مقدمه پس از تهیه و تدوین معیارها و شاخص های عملکردی سازمان این سوال مطرح است که آیا معیارهای طراحی شده معیارهای مناسبی هستند و یا اینکه آیا این معیارهای به تنهایی مشوق و گسترش دهنده رفتار مطلوب در سازمان می باشند؟ آیا معیارها طراحی شده ویژگی یک معیار مناسب، کارآمد و اثربخش را دارا می باشند؟ و در نهایت...

ادامه ...

PMS

مقدمه هدف سیستم‌های اندازه‌گیری و مدیریت عملکرد ارائه تصویر جامع‌تر و شفاف‌تر از سازمان یا واحد تحت کنترل است. اندازه‌گیری عملکرد عنصر پایه‌ای برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری مؤثر است. در حقیقت سیستم‌های اندازه‌گیری، مهم‌ترین نقش را جهت نظارت، افزایش انگیزه، بهبود ارتباطات و اجتناب از اشتباه...

ادامه ...

مدیریت عملکرد استراتژیک

مدیریت عملکرد استراتژیک

ادامه ...