گروه پوینت

گروه پوینت

گروه پوینت، ائتلاف کسانی است که قصد دارند تا مدیریت استراتژیک را فراگیر نموده و به سازمانها کمک کنند تا مسیر تحول و موفقیت را بهتر طی کنند. اهداف اولیه این گروه عبارت بود از:

  • ارایه žجعبه ابزاری از مدلهای مدیریت استراتژیک برای سازمان تا به آنها در انتخاب بهترین ابزار ها برای شرایط مختلف کمک کند.
  • ریسک شکست پیاده سازی نظام مدیریت استراتژیک در سازمانها را žکمینه گردد.
  • راهنمایی برای سازمانها پدید آید تا بتوانند درک صحیحی از کلیه الزامات ایجاد یک نظام مدیریت استراتژیک در سازمان داشته باشند.
  • به سازمانها در ایجاد نقشه راه توسعه نظام مدیریت استراتژیک برای خود، در هر مرحله از بلوغ مدیریت استراتژیک که هستند، کمک شود.
لذا هر کسی که فکر می کند که علاقه مند به فراگیری، توسعه و غنی سازی مفاهیم و اموزه های مدیریت استراتژیک برای دیگران است می تواند به این گروه بپیوندد و گروه پوینت را توانمند نماید.
آرمان گروه پوینت این است که به مرجعیت مدیریت استراتژیک دست یافته و مسیر استراتژی محوری را برای سازمان ها ساده نماید.
عضویت در گروه پوینت