نقشه متامدل پوینت

متامدل پوینت کتابخانه ای  از مدل هاست. فراتر از یک مدل و یک رویکرد است. فرا مدل است. مدلی است که بیش از بیست مدل دیگر را در خود جای داده است. مسیر پر پیچ و خم مدیریت استراتژیک را در چهار بعد به صورت جامع، گرافیکی، یکپارچه شده و ساخت یافته ترسیم کرده است. حرکت سازمان ها را در این مسیر طولانی هموار می نماید و به آنها در یک نگاه نشان می دهد که در کجای این مسیر ناهموار قرار دارند.

تا کنون ۳ نسخه از متا مدل پوینت منتشر شده است. آنچه در هر نسخه به متا مدل افزوده شده در شکل زیر قابل مشاهده می باشد: