نسخه ۱

با توجه به ارتقای دانش و توان مدیران سازمان ها از یک سو و توسعه رویکردهای مدیریت نوین از سوی دیگر، لزوم بهره گیری از چنین رویکردهایی را در بین مدیران ارشد سازمان های بزرگ و کوچک نسل امروز به امری بدیهی تبدیل کرده بطوری که امروزه مدیران بدون در دست داشتن چنین روش ها و ابزارهایی، مدیریت در محیط پر تلاطم کسب و کار فعلی را غیرممکن می دانند. با این وجود یکی از چالش های اساسی مرتبط با استفاده از ابزارها، روش ها و مدل های متفاوت در مدیریت نوین، عدم یکپارچگی این ابزارها در حوزه های مختلف است. در حالی که در گذشته ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین این روش ها و ابزارها جزئی از هنر مدیران برشمرده می شد، اما در دهه های اخیر و با رشد روزافزون علم مدیریت، توسعه فناوری اطلاعات و نیز ظهور روش ها و ابزارهای پیچیده تر و متعدد، ایجاد ارتباط و همبستگی بین ابزارها و روش های مختلف مدیریتی مستلزم اعمال یک رویکرد یکپارچه است.

بدیهی است که اتخاذ استراتژی های اثربخش و اجرای موفقیت آمیز آنها جهت بهبود رقابت پذیری و ارتقای سازمان یکی از دغدغه های مهم و همیشگی مدیران در دنیای امروز کسب و کار است. در عین حال آمارهای موجود نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد از سازمان ها در اجرای استراتژی شکست خورده و یا نتوانسته اند از منافع آن بهره مند شوند. بر این اساس، برخورداری از یک رویکرد یکپارچه و سیستماتیک برای شناسایی و اعمال تغییرات مورد نیاز در قالب استراتژی های سازمانی و نیز ارزیابی عملکرد سازمان از حیث جهت گیری آن در مسیر استراتژیک صحیح از الزامات اصلی موفقیت در طراحی و اجرای استراتژی های سازمانی است که از آن به مدیریت استراتژیک تعبیر می گردد.

در پاسخ به نیازهای روزافزون سازمان ها به خدمات این حوزه، شرکت روشمند با برخورداری از تجارب متعدد در حوزه مشاوره مدیریت، تولید نرم افزار و مهندسی سیستم ها، بهره گیری از دانش خبرگان و نیز شناخت فضای کسب و کار کشور، برای نخستین بار اقدام به طراحی و توسعه راهکار نظام یکپارچه مدیریت استراتژیک POINT به عنوان راهکاری جامع جهت ارائه به سازمان های ایرانی اعم از تولیدی و خدماتی نموده است. راهکار POINT، مدیریت استراتژیک را بصورت یک نظام جامع یکپارچه و با هدف ایجاد سیستمی با قابلیت جهت دهی، توانمندسازی، آگاهی بخشی و مطابق با نیازمندی های اختصاصی سازمان ارائه می دهد. این راهکار بر چهار اصل ذیل استوار است:

  1. آمادگی استراتژیک
  2. جهت گیری حکیمانه
  3. حرکت شتابدار آگاهانه
  4. پایش هوشمندانه عملکرد
دانلود نقشه نسخه ۱