نسخه ۲٫۵

متامدل پوینت نسخه ۲٫۵، ۲۱۴ عنصر را در خود جای داده است. این ۲۰۰ عنصر در ۴ بعد موقعیت یابی شده اند. این چهار بعد عبارتند از:

  • ارزیابی آمادگی استراتژیک
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • جاری سازی استراتژی
  • مدیریت عملکرد استراتژیک

کارکرد پوینت؟

این متامدل کمک موثری برای درک مفاهیم اساسی موثر در مدیریت استراتژیک سازمان به صورت گام به گام است. متامدل­ پوینت چهار کارکرد اصلی دارند:

   نقش ساده­کننده: مدل ها با ساده کردن و مجرد کردن دنیای واقعیت و حذف زواید از تجربیات متعدد، کاری می کنند که یک پدیده پیچیده و ذوابعاد به یک پدیده فهمیدنی تبدیل شود.

   نقش یادآوری­کننده، مدل­ها باعث می­شوند که مدیران سازمان در کوران بحران های استراتژیک و عملیاتی هیچ گام و اقدام مهمی را فراموش نکنند.

   نقش منظم­کننده، مدل پوینت این خاصیت را دارد که تقدم و تاخر نسبی گام های مختلف را نشان می دهد و مشخص می­کند که گام فعلی چیست و چه عوامل کلیدی موفقیتی دارد و گام بعدی چیست؟

   نقش ایجادکننده تفاهم: وجود یک مدل ساختاریافته کمک می کند که مدل ذهنی مدیران از مدیریت استراتژیک یکسان شود و تصمیمات و اقدامات مدیران همساز و همسو شود.

همین ۴ کارکرد است که سازمان های دارای مدل های مشخص برای استراتژی را از دیگر سازمان ممتاز و متمایز می کند. پیمایشی که در سال ۲۰۰۶ بر اساس پاسخ های ۱۴۳ متخصص مدیریت عملکرد انجام شده است نشان می دهد ۷۰ درصد از شرکت­هایی که برای جاری­سازی استراتژی خود یک فرایند رسمی دارند. نسبت به گروه شرکت های همسان خود که دارای سیستم جاری سازی استراتژی نیستند به عملکرد مطلوبتری دست پیدا کرده اند. استفاده از یک سیستم رسمی برای اجرای استراتژی احتمال موفقیت را دو الی سه برابر، نسبت به عدم وجود سیستم، بیشتر می­کند.

دانلود نقشه پوینت نسخه ۲٫۵