بدنه دانش مدیریت استراتژیک

در این پورتال در بخش بدنه دانشی مدیریت استراتژیک سعی بر آن است تا مجموعه ای کاربردی از دانش مدیریت استراتژیک و کاربرد و محل استفاده از این دانش در عمل آماده گردد. این بخش شامل سرفصلهای زیر می باشد:

  • مبانی تفکر استراتژیک
  • ارزیابی آمادگی استراتژیک
  • ارزیابی سطح بلوغ مدیریت استراتژیک
  • مبانی تدوین بنیاد استراتژیک
  • برنامه ریزی استراتژیک و رویکردهای آن
  • اصول برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت
  • ارزیابی و انتخاب استراتژی
  •  طراحی مدل کسب و کار استراتژیک
  • کارت امتیازی متوازن
  • همسویی استراتژیک
  • اجرا پذیر کردن استراتژی
  • مدیریت تحولات استراتژیک
  • طراحی شاخص های عملکردی
  • تعیین اهرمهای کنترل
  • طراحی سامع (سامانه مدیریت عملکرد)
  • استقرار چرخه مدیریت عملکرد
  • یادگیری سازمانی