بدنه دانش مدیریت استراتژیک

در این پورتال در بخش بدنه دانشی مدیریت استراتژیک سعی بر آن است تا مجموعه ای کاربردی از دانش مدیریت استراتژیک و کاربرد و محل استفاده از این دانش در عمل آماده گردد. این بخش شامل سرفصلهای زیر می باشد:

 • مبانی تفکر استراتژیک
 • ارزیابی آمادگی استراتژیک
 • ارزیابی سطح بلوغ مدیریت استراتژیک
 • مبانی تدوین بنیاد استراتژیک
 • برنامه ریزی استراتژیک و رویکردهای آن
 • اصول برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت
 • ارزیابی و انتخاب استراتژی
 •  طراحی مدل کسب و کار استراتژیک
 • کارت امتیازی متوازن
 • همسویی استراتژیک
 • اجرا پذیر کردن استراتژی
 • مدیریت تحولات استراتژیک
 • طراحی شاخص های عملکردی
 • تعیین اهرمهای کنترل
 • طراحی سامع (سامانه مدیریت عملکرد)
 • استقرار چرخه مدیریت عملکرد
 • یادگیری سازمانی